Závod na zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Zpracuje biologicky rozložitelný odpad a vyrobí koncentrované organické hnojivo a zemní plyn. Technologický proces umožňuje ve 100% materiálové a energetické využití vstupní suroviny, to je bioodpadu.

„Závod“ nabízí nový způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, nebo také bioodpady. Unikátní technologické řešení umožní roční zpracování od 20.000 do 60000 tun bioodpadu získaného od domácností a firem podnikajících v potravinářství a gastronomii. Zpracováním bioodpadu ročně vyrobí přibližně 1 000 až 3000 tun organického hnojiva a několik milionů m3 zemního plynu (biometanu). Bioodpad bude tedy přeměněn na prodejné produkty.

Technologie je známá a ve světě provozována.

Proč si tento projekt zaslouží pozornost?

K jakým cílům projekt směřuje?

Spokojený občan:

Ve spolupráci s městem nebo obcí lze zainteresovat občana na potřebě třídit bioodpad, zejména ekonomickým přínosem této jeho činnosti v podobě snížení poplatků za odvoz a zpracování odpadu.

Komplexní nakládání s bioodpadem:

Ve spolupráci s místní odpadářskou firmou se zapojit do systému třídění, sběru a zpracování bioodpadu novým způsobem v „Závodě“, tak, aby bioodpad namísto jeho umístění na skládku se využije energeticky a materiálově ze 100%.

Finanční výhoda pro město a obec:

Odděleným zpracováním bioodpadu města a obce uspoří náklady spojené s vysokými poplatky za skládkování, povinnost separace bioodpadu (tj. jeho neukládání na společné skládky) je uložena vyhláškou o podmínkách ukládání odpadů na skládkách č. 294/2005 Sb. v platném znění a navazujícími obecně závaznými vyhláškami obcí a měst (Plán odpadového hospodářství je platný od 1.1.2015). Plán odpadového hospodářství je zpracováván vždy na deset let, takže lze existenci a rozsah zpracování bioodpadu představovanou technologií zohledňovat a na tomto se plánovaným způsobem podílet. Jedním ze strategických cílů v rámci plánů odpadového hospodářství je snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky z 50% oproti roku 1995 v roce 2013 na 35% v roce 2020 a v neposlední řadě, dle novely zákona o odpadech, která je právě projednávána parlamentem, ukončení skládkování směsného komunálního odpadu v roce 2024.

Čistější město a obec:

Aktuálně nabídnout městu a obci možnost moderního komplexního nakládání s bioodpady v souvislosti s právě schvalovanou novelou zákona o odpadech, dle kterého budou mít od roku 2015 povinnost odděleného sběru bioodpadu. „závod“ má tak potenciál nabízet své služby dle vývoje legislativy a aktuálních potřeb obce i občanů.

Jaký problém závod řeší?

Nastalo období, kdy je nutné v krátkém čase najít způsob, jakým lépe naložit se směsným komunálním odpadem. Domácnosti i firmy jsou stále intenzivněji motivovány, ať již legislativou, nebo svým vlastním přesvědčením dělat něco lépe proto, aby se množství komunálního odpadu celkově snižovalo a především, aby nevznikala potřeba zakládání nových skládek. V souvislosti s tím, jsou skloňovány pojmy jako recyklace, třídění, případně zpětné využití. Je snaha, aby odpadu, který je třeba skládkovat, vznikalo co nejméně. Společnost se postupně učí, že výhodnější je s některými odpady nakládat ekologičtěji. Vzhledem k tomu, že v poměrně krátkém období již nebude možno skládkovat netříděný komunální odpad, takže se nabízí odpad jen spalovat, nebo třídit či recyklovat jeho jednotlivé složky, což se týká také biologicky rozložitelného komunálního odpadu. „Závod“ doplněný o třídicí linku směsného komunálního odpadu je v souvislosti s tímto požadavkem ekologickým a technologicky vysoce vyspělým způsobem nakládání s bioodpady.

Jak je vyřešen problém bioodpadu?

Zpracování bioodpadu v „Závodě“ vychází z originální technologie na bázi anaerobní digesce, která je ve svém oboru nejlepší. Představovaný technologický celek totiž umí přijmout bioodpad v jakékoliv formě včetně obalů a tyto je schopen následně oddělit a vytřídit. Dále díky vylepšeným válcovým fermentorům je přijatý bioodpad zpracován nejúčinnějším možným způsobem na hotové produkty, kterými jsou zemní plyn a organické hnojivo.

Vsazením vytříděného bioodpadu do „Závodu“ je tak zaručeno, že tento bude v rámci výrobního procesu beze zbytku zpracován na produkty bez vzniku jakýchkoliv dalších odpadních produktů.

Závěry zjišťovacího řízení posouzení vlivu na životní prostředí vydané příslušnými krajskými úřady konstatují, že výstavba a provoz prezentovaného technologického celku s přihlédnutím k současnému a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí má vliv nevýznamný.

Závod skutečně problém bioodpadu řeší, a to tím nejlepším možným způsobem, navíc jeho zpracováním se vyrobí zemní plyn (eventuálně teplo) a organické hnojivo.

I z toho důvodu je projekt ekonomicky zajímavý.

konkurence_dew-829184_1280

Konkurence

Vzhledem ke specifičnosti technologie lze konstatovat, že v oblasti zpracování bioodpadu neexistuje přímá konkurence. Kompostárny, které zpracovávají bioodpad jsou zaměřeny na jiný druh bioodpadu jako zeleň a podobně. Případná existence spalovny neohrožuje fungování závodu, poskytuje možnost spolupráce s ohledem na neefektivnost zpracování bioodpadu spalováním. Třídicí linky jsou vítány jako doplňkový zdroj biologicky rozložitelného odpadu pro závod.

Technologické části

Hala příjmu surovin

Hala příjmu surovin je jediný prostor, kde dochází k manipulaci s bioodpady za současného přístupu vzduchu. Aby případný zápach nebyl šířen do okolí, je veškerá manhala příjmuipulace, tedy vykládka surovin, prováděna až poté, co dopravní prostředek vjede do příjmové haly a jsou uzavřena vstupní vrata. Teprve poté je surovina přečerpána nebo vyklopena do příjmových nádrží. Vzduch z haly je odčerpáván vzduchotechnikou, která v hale vytváří stálý mírný podtlak a mimo prostor haly je vypouštěn ven až po vyčištění biofiltry, které zachycují více než 95% pachových částic. Poté, co jsou vstupní suroviny přemístěny do předzásobníků, je další manipulace s nimi prováděna bez přístupu vzduchu a tedy bez možnosti kontaminace okolím pachovými látkami.

uprava_surovinVěž úpravy surovin

Přijaté bioodpady jsou drceny na hrubo a hydraulickým čerpadlem přemístěny do věže úpravy surovin, ve které jsou materiálu odděleny nežádoucí příměsi jako sklo, plasty a jiné obalové materiály. Výhodou technologie je mimo jiné totiž fakt, že zpracovává bioodpady i v původních obalech, jako například potraviny a krmiva s prošlou dobou použitelnosti. Po oddělení obalových materiálů, které jsou následně po omytí předány k recyklaci, je substrát přečerpán do předsunutých nádrží. Tyto nádrže jsou opatřeny čidly, které vyhodnocují aktivitu substrátu a pomocí automatizovaného řízení sestavují vhodné receptury k fermentaci tak, aby proces fermentace byl stabilní a kontinuální, tedy aby nedošlo k nežádoucímu poklesu nebo zastavení výroby bioplynu.

Horizontální fermentoryfermentory

Horizontální fermentory jsou ocelové nádrže, ve kterých probíhá podstatná část přeměny bioodpadu na bioplyn a digestát. Ve fermentoru probíhá fermentační proces za stálého míchání a ohřívání a postupně je surovina protlačena fermentorem a přepadá do dofermentoru. Vzniklý bioplyn je potrubím odváděn do membránového zásobníku, umístěného nad dofermentorem. Fermentační proces je plně automatizovaný, je kontrolován a řízen centrálním řídicím systémem.

dofermentorDofermentory

Do dofermentorů je potrubím přivedena surovina z fermentorů a je zde ukončován proces fermentace. Dofermentory jsou vybaveny míchadly a jsou vyhřívány. Proces je řízený automaticky, je kontinuální a trvá cca 30 dní. Na stropě dofermentorů je umístěn membránový zásobník plynu, který plní svou funkci převážně v době, kdy dochází ke krátkodobé nerovnováze mezi produkcí a spotřebou plynu.

 

 

Hygienizační jednotka

Po ukončení procesu fermentace v dofermentorech je tekutý digestát přečerpáván potrubím do haly příjmu a úpravy surovin, kde je po dobu 1 hodiny a teplotě minimálně 72°C stabilizován v hygienizační jednotce. Tím je zaručena jednak stabilizace digestátu, tedy úplné ukončení procesu rozkladu vstupního substrátu a tedy vzniku dalších pachových látek a jednak také jsou zlikvidovány případné nežádoucí mikroorganismy.

Skladovací nádrže

Po hygienizaci je digestát přečerpán a skladován v nádržích, ze kterých se následně přemisťuje k dalšímu zpracování na koncentrované hnojivo.

nadrze

Zařízení pro výrobu organického hnojiva

Ze skladovací nádrže je digestát odčerpáván do zařízení pro výrobu organického hnojiva. V této jednotce je v několika technologických krocích získávána z digestátu pouze biologicky hodnotná část, vhodná k dalšímu využití jako tekuté hnojivo. Nadbytečná voda je z digestátu odstraněna a po jejím vyčištění je z větší části navrácena do technologie k ředění vstupních surovin, jako oplachová voda nebo voda ke chlazení a skrápění. Zbývající část vyčištěné vody je buď vypouštěna do dešťové kanalizace, nebo je zpracována vsakováním, případně jiným vhodným způsobem. Získané koncentrované organické hnojivo je plnohodnotným hnojivem použitelným ke hnojení po naředění dle druhu pěstované plodiny. Takto vyrobené hnojivo je použitelné také k pěstování BIO plodin.

Jednotka čištění bioplynu a kogenerační jednotka

Vyrobený bioplyn je vyčištěn odsířením a odvodněním a to až na čistotu s parametry zemního plynu. Poté je možné jej dodávat odběrateli prostřednictvím distribuční sítě zemního plynu, nebo je možné tento plyn použít jako palivo kogenerační jednotky k výrobě elektrické energie a tepla, vyrobenou elektrickou energii je také možné prodat prostřednictvím distribuční soustavy.

Biofiltr

Důležitou součástí technologického celku je biofiltr, v daném případě je zařízení pro čištění odpadního vzduchu dvoustupňové a sestává z takzvané pračky vzduchu a z vlastního biofiltru s filtrační náplní. Oba stupně jsou umístěny společně s čerpací technikou vody a elektrickou rozvodnou v tepelně izolovaném kontejneru. Přítomnost biofiltru zaručuje, že veškerý potenciálně pachově znečištěný vzduch nebude vypuštěn do okolí, aniž by došlo k jeho důkladnému vyčištění.

Výhody technologie

  • Technologie jako celek umožňuje bezodpadové zpracování bioodpadu, který v některých případech ani není vhodný k jinému druhu zpracování, jako například kompostování, z důvodu přítomnosti živočišného podílu v bioodpadu, jak je tomu mimo jiné u kuchyňských odpadů.
  • Vyrobené organické hnojivo navrátí živiny do zemědělských půd a po autorizované certifikaci nebude tato složka odpadem ve smyslu zákona o odpadech.
  • Svou povahou „závod“ nabízí moderní, cenově výhodný a přitom k přírodě přívětivý způsob jak naložit s bioodpady.
  • Její výhody může pocítit občan i obec ve formě významné úspory nákladů na zpracování odpadů.
  • Technologie má potenciál nabízet své služby dle vývoje legislativy a aktuálních potřeb obce i občanů.